Odvolání

SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

PŘEČTĚTE SI TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ („SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ“) NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI Milacron („WEBOVÉ STRÁNKY“) VELMI PEČLIVĚ. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘIJÍMÁTE SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. POKUD SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY. OBČAS BYSTE SI MĚLI TYTO STRÁNKY ZNOVU PŘEČÍST, PROTOŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK SE ŘÍDÍ PODLE AKTUÁLNÍ VERZE SMLUVNÍCH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ JSOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZVEŘEJNĚNY V TAKOVÉM ČASE POUŽITÍ

VAŠE PRÁVO POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY

Za předpokladu, že splňujete smluvní podmínky používání, máte právo používat tyto webové stránky k (a) zobrazování různých materiálů, včetně všech informací, dokumentů a dalšího obsahu webových stránek („materiály“), a (b) na základě dalších požadavků, které může společnost Milacron určit, můžete přistupovat k poskytovaným službám („služby“) a produktům („produkty“) nabízeným společností Milacron na těchto webových stránkách.

Společnost Milacron si vyhrazuje právo omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup k celým webovým stránkám nebo jejich částem, nebo vás požádat o okamžité zničení všech materiálů, které jste si stáhli, vytiskli nebo jinak obdrželi prostřednictvím webových stránek, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, dle vlastního rozhodnutí společnosti Milacron.

VLASTNICTVÍ MATERIÁLŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Materiály na webových stránkách jsou vlastněny společností Milacron a jejími dodavateli. Jsou chráněny autorským právem a zákony USA, Kanady a mezinárodními zákony, smlouvami a dohodami na ochranu duševního vlastnictví. Materiály nesmíte kopírovat, přizpůsobovat, měnit, zobrazovat, provádět, přenášet, snímkovat, distribuovat, prodávat, komerčně využívat nebo jinak používat, kromě toho, jak je výslovně povoleno v tomto dokumentu, bez předchozího písemného svolení odpovídajících držitelů práv. Nesmíte také vytvářet hypertextové odkazy přímo na stránky webových stránek, kromě výchozí, indexové nebo úvodní stránky adresy milacron.com, bez předchozího písemného svolení společnosti Milacron.

Ochranná známky společnosti Milacron a dalších, používané na webových stránkách, jsou ve vlastnictví společnosti Milacron nebo jejích odpovídajících vlastníků. Nesmíte používat žádnou ochrannou známku zobrazenou na webových stránkách bez předchozího písemného svolení společnosti Milacron nebo odpovídajícího vlastníka. Vaše používání webových stránek je podmíněno tím, že budete dodržovat všechna upozornění o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech, která se v materiálech objeví. Zakazuje se vám odstraňovat nebo měnit jakákoliv celá taková upozornění nebo jejich části z materiálů, která si vytisknete nebo stáhnete.

KOMUNIKACE MEZI VÁMI A WEBOVÝMI STRÁNKAMI

Kromě toho, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů, všechny informace a další obsah, který zašlete webovým stránkám („komunikace“), budou považovány za nevlastnické a nedůvěrné. Společnost Milacron nemá žádné závazky vůči vám s ohledem na komunikaci a může je volně používat bez jakéhokoliv omezení pro jakýkoliv účel. Zakazuje se vám zasílat společnosti Milacron nebo jakémukoliv jinému uživateli webových stránek jakoukoliv nezákonnou, výhrůžnou, urážlivou, hanlivou, obscénní, pornografickou nebo jinou komunikaci, která by porušovala jakýkoliv zákon nebo práva ostatních na základě platných zákonů.

TŘETÍ STRANY

Občas mohou tyto webové stránky obsahovat reference a odkazy na obsah, produkty, služby nebo jiné nabídky třetích stran („třetí strany“). Takové reference a odkazy neustavují ani nenaznačují souhlas nebo doporučení společnosti Milacron s ohledem na jakoukoliv takovou třetí stranu a v žádném případě nesmí být interpretovány jako přijetí odpovědnosti nebo závazků za třetí stranu.

PLATNÉ ZÁKONY

Tyto webové stránky jsou provozovány a řízeny společností Milacron z jejích kanceláří a jsou umístěny na serverech v provincii Ontario v Kanadě, mohou být však přístupné z jurisdikcí, jejichž zákony se mohou lišit od těch, které jsou platné v provincii Ontario. Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že zákony provincie Ontario a federální zákony Kanady zde platné, bez ohledu na střet zákonných ustanovení, platí pro všechny záležitosti vzešlé ze spojení s webovými stránkami. Souhlasíte také s tím, že postupujete výlučnou osobní jurisdikci a soudní místo do provincie Ontario s ohledem na takové záležitosti. Ve spojení se všemi transakcemi na těchto webových stránkách je výslovně vyloučeno použití konvence OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží.

Společnost Milacron nezaručuje ani neprohlašuje, že materiály a služby poskytované na webových stránkách ani jiné materiály a služby zde odkazované jsou zákonné v jiných jurisdikcích nebo dostupné pro použití ve všech jurisdikcích. Přístup k těmto materiálům nebo službám z teritorií, kde jsou nezákonné, je zakázán. Souhlasíte s tím, že pokud přistupujete na webové stránky z jiné jurisdikce, jste odpovědní za dodržování místních zákonů.

Pokud bude některé ustanovení smluvních podmínek používání shledáno nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, pak je takové ustanovení považováno za oddělitelné a nebude nijak ovlivňovat platnost nebo vynutitelnost jakéhokoliv zbývajícího ustanovení. Strany souhlasí s tím, že tato smlouva a všechny související dokumenty jsou sepsány v angličtině. Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient redigés en anglais.

ODVOLÁNÍ

KROMĚ TOHO, JAK JE JINAK UVEDENO V TOMTO DOKUMENTU, JSOU MATERIÁLY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTNUTÉ „JAK JSOU“ SPOLEČNOSTÍ MILACRON, A TO BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK NEBO PODMÍNEK LIBOVOLNÉHO DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH, STATUTÁRNÍCH NEBO JINÝCH, VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NÁROKŮ NEBO NEPORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Platné zákony nemusí umožňovat výjimky z odvozených záruk, a výše uvedená výjimka se tak na vás nemusí vztahovat. Všechny odvozené záruky nebo vyjádření jsou omezeny na maximální rozsah povolený zákonem. Společnost Milacron neposkytuje žádnou záruku ani nevydává žádné vyjádření jakéhokoliv druhu, které se týká webových stránek, služeb, produktů, programů nebo jiných nabídek třetích stran odkazovaných na těchto webových stránkách nebo přístupných jejich prostřednictvím. Společnost Milacron také nepřejímá žádnou odpovědnost za viry, které mohou poškodit váš počítačový systém nebo data v důsledku vašeho přístupu nebo používání webových stránek.

I když jsme vynaložili veškeré přiměřené úsilí na zajištění, aby webové stránky byly aktuální a neobsahovaly žádné chyby nebo nepřesnosti, společnost Milacron neposkytuje žádnou záruku ani vyjádření ohledně přesnosti nebo úplnosti materiálů na webových stránkách. Společnost Milacron může kdykoliv provést změny materiálů na webových stránkách bez předchozího upozornění. Materiály na webových stránkách mohou být zastaralé a společnost Milacron nemá žádný závazek materiály aktualizovat. Společnost Milacron neposkytuje záruku, že všechny produkty odkazované na webových stránkách budou trvale dostupné. Produkty dostupné od společnosti Milacron se v kteroukoliv dobu nemusí přesně shodovat s vyobrazením nebo popisem a společnost Milacron si vyhrazuje právo zlepšit nebo změnit konstrukci jakéhokoliv produktu bez jakéhokoliv závazku změnit nebo nahradit produkt vyrobený dříve. Společnost Milacron si vyhrazuje právo omezit množství.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Souhlasíte si tím, že budete bránit, odškodníte a budete krýt společnost Milacron a její přidružené společnosti, zástupce, úředníky, ředitele a zaměstnance před veškerými zárukami, nároky, náklady a výdaji, včetně zákonných poplatků, které vzniknout ve spojení s vaším používáním webových stránek, s vaším zobrazováním nebo stahováním materiálů z webových stránek, s vaším použitím služeb nebo s vaší komunikací s webovými stránkami.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte si tím, že budete bránit, odškodníte a budete krýt společnost Milacron a její přidružené společnosti, zástupce, úředníky, ředitele a zaměstnance před veškerými zárukami, nároky, náklady a výdaji, včetně zákonných poplatků, které vzniknout ve spojení s vaším používáním webových stránek, s vaším zobrazováním nebo stahováním materiálů z webových stránek, s vaším použitím služeb, získáním produktů na webových stránkách nebo s vaší komunikací s webovými stránkami.

DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČLENY SLUŽBY MERLIN

Merlin® je bezplatná online služba pro stávající a potenciální zákazníky společnosti Milacron/Mold-Masters. Chcete-li používat službu Merlin®, musíte se registrovat jako člen webových stránek („člen, členství“). Členství služby je bezplatné.

Existují tři kategorie členství:

Členství úrovně jedna – host: Takoví členové jsou oprávněni přistupovat k funkcím služby Merlin® a využívat je, kromě ceníků, cenových nabídek, generování výkresů a zadávání online objednávek. Chcete-li se stát hostem, musíte vyplnit a elektronicky odeslat online registrační formulář podle pokynů a uvést aktuální, úplné a pravdivé informace. Kromě toho si musíte přečíst a přijmout smluvní podmínky Milacron.

Členství úrovně dva – plný člen: Takoví členové jsou oprávněni přistupovat k funkcím služby Merlin® a využívat je, včetně ceníků, cenových nabídek a generování výkresů, nemohou však zadávat online objednávky. Členství úrovně dva – plný člen mohou získat pouze stávající zákazníci společnosti Milacron. Chcete-li se stát členem úrovně dva – plným členem, musíte vyplnit a elektronicky odeslat příslušný online registrační formulář podle pokynů a uvést aktuální, úplné a pravdivé informace. Kromě toho si musíte přečíst a přijmout smluvní podmínky Milacron, včetně cenových podmínek.

Členství úrovně tři – plný člen: Takoví členové jsou oprávněni přistupovat ke všem funkcím služby Merlin® a využívat je, včetně ceníků, cenových nabídek, generování výkresů a zadávání online objednávek. Členství úrovně tři – plný člen mohou získat pouze stávající zákazníci společnosti Milacron a autorizovaní jednotlivci v takových společnostech. Chcete-li se stát členem úrovně tři – plným členem, musí zástupce vaší společnosti s oprávněním ji smluvně zavazovat vyplnit a elektronicky odeslat příslušný online registrační formulář podle pokynů a uvést aktuální, úplné a pravdivé informace. Kromě toho si musíte přečíst a přijmout smluvní podmínky Milacron, včetně objednávacích a cenových podmínek.

Vaše žádost stát se hostem nebo plným členem bude posouzena společností Milacron do jednoho pracovního dne od podání, a pokud bude schválena, obdržíte e-mailem uživatelské jméno a heslo. Společnost Milacron si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat vaše členství, pokud byste nedodrželi tyto smluvní podmínky používání.

Používání služby Merlin® každým členem podléhá následujícím dodatečným smluvním podmínkám:

Odpovědnosti člena: Člen souhlasí s tím, že bezodkladně informuje společnost Milacron o: (i) změnách informací poskytnutých v online registračním formuláři člena, nebo (ii) neoprávněném použití jeho členského účtu. Člen potvrzuje, že je zcela odpovědný za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů a hesel a za všechny aktivity, které se stanou s pomocí jeho členského účtu. V případě, že zástupce člena již není oprávněn zastupovat člena, nebo si člen přeje přidat dalšího zástupce, takový člen podá žádost o odstranění nebo přidání a to zasláním e-mailu společnosti Milacron na adresu: [email protected] s uvedením podrobnosti požadavku. Požadovaná změna vstoupí v platnost až poté, co společnost Milacron potvrdí takovou změnu v e-mailu s odpovědí zaslaném členovi.

Konstrukce a konfigurace produktů: Na základě záruk na produkty zde zavedených společnost Milacron nepřejímá žádnou odpovědnost za produkty, které nesplňují potřeby člena. Pokud si člen není jist vhodností specifické konstrukce nebo konfigurace, před objednáním takového produktu by měl člen kontaktovat společnost Milacron a projednat záležitost s prodejním zástupcem.

DODATEČNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Kromě toho veškeré ceny a objednávky produktů podléhají standardním smluvním podmínkám společnosti Milacron uvedeným v souvisejících dokumentech (cenové podmínky, ceny a podmínky objednávání, platební podmínky), které budou občas členům zpřístupněny.