Wyłączenie odpowiedzialności

WARUNKI I ZASADY UŻYTKOWANIA

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI I ZASADY UŻYTKOWANIA (DALEJ „WARUNKI I ZASADY UŻYTKOWANIA”) WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY Milacron (DALEJ „WITRYNA”). KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI I ZASADY JEJ UŻYTKOWANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW I ZASAD UŻYTKOWANIA, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY. UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO SPRAWDZAĆ TĘ STRONĘ, PONIEWAŻ SPOSÓB KORZYSTANIA Z WITRYNY PODLEGA NAJBARDZIEJ AKTUALNEJ WERSJI WARUNKÓW I ZASAD UŻYTKOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WITRYNIE W CZASIE KORZYSTANIA Z NIEJ

PRAWO UŻYTKOWNIKA DO KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY

Pod warunkiem, że użytkownik przestrzega Warunków i zasad użytkowania, ma prawo do korzystania z tej witryny, aby (a) przeglądać różne materiały, w tym wszelkie informacje, dokumenty i pozostałe treści w Witrynie (zwane łącznie „Materiałami”), oraz (b) z zastrzeżeniem innych wymagań, jakie mogą zostać określone przez firmę Milacron, aby uzyskać dostęp do usług (dalej „Usługi”) i produktów (dalej „Produkty”) oferowanych przez Milacron w tej witrynie.

Firma Milacron zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia dostępu użytkownika do całości, lub części Witryny, lub wymagać od użytkownika, aby niezwłocznie zniszczył wszelkie Materiały pobrane z Witryny lub za jej pośrednictwem, wydrukowane z niej lub za jej pośrednictwem, lub w inny sposób otrzymane z Witryny, lub za jej pośrednictwem w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia, bez zobowiązań i według wyłącznego uznania spółki Milacron.

WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W WITRYNIE

Materiały dostępne w witrynie są własnością firmy Milacron i jej dostawców. Są one chronione prawem autorskim i chronione amerykańskimi, kanadyjskimi i międzynarodowymi ustawami, traktatami i konwencjami w zakresie praw własności intelektualnej. Użytkownik nie może kopiować Materiałów, przerabiać ich, modyfikować, wyświetlać, wykonywać, przekazywać, dostosowywać, rozpowszechniać, odprzedawać, wykorzystywać ich do celów komercyjnych lub w inny sposób korzystać z Materiałów z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza(y) odpowiednich praw. Nie można również tworzyć hiperłącza prowadzącego bezpośrednio do strony na Witrynie innej niż strona domyślna, strona z indeksem lub strona domowa na milacron.com bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Milacron.

Znaki towarowe firmy Milacron i inne użyte w Witrynie znaki są własnością Milacron lub ich odpowiednich właścicieli. Użytkownik nie może wykorzystać żadnego znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie bez pisemnej zgody Milacron lub odpowiedniego właściciela znaku. Korzystanie z Witryny jest uwarunkowane przestrzeganiem wszystkich uwag dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności umieszczonych w Materiałach. Zabrania się usuwania dowolnych takich uwag w całości lub w części z wydrukowanych lub pobranych Materiałów, lub ich zmiany w takich Materiałach.

KOMUNIKATY OD UŻYTKOWNIKA PRZESYŁANE NA WITRYNĘ

Z wyjątkiem przypadków określonych w naszej Polityce prywatności wszystkie informacje i inne treści, które użytkownik wysyła na Witrynę („Komunikaty”) będą uważane za niezastrzeżone i niepoufne. Firma Milacron nie ma żadnych zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do Komunikatów użytkownika i będzie mogła je wykorzystywać w sposób nieograniczony do dowolnych celów. Zabrania się wysyłania firmie Milacron lub innemu użytkownikowi Witryny jakichkolwiek nielegalnych, grożących, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych lub pornograficznych Komunikatów, lub dowolnych innych Komunikatów, które naruszają dowolne przepisy lub prawa osób trzecich wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

OSOBY TRZECIE

Okresowo niniejsza Witryna może zawierać odnośniki i łącza do treści, produktów, usług lub innych ofert osób trzecich (dalej „Osoby trzecie”). Takie odniesienia i łącza nie stanowią ani nie sugerują poparcia, ani rekomendacji ze strony Milacron dla żadnej takiej Osoby trzeciej i w żaden sposób nie powinno to być interpretowane jako przyjęcie odpowiedzialności lub zobowiązań za Osoby trzecie.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Witryna jest administrowana i kontrolowana przez firmę Milacron z jej biura, a jej hosting odbywa się na serwerach znajdujących się w Ontario w Kanadzie, ale można do niej uzyskać dostęp z jurysdykcji, w których przepisy mogą odbiegać od przepisów obowiązujących w prowincji Ontario. Wchodząc na Witrynę, użytkownik zgadza się, że przepisy prawa prowincji Ontario oraz obowiązujące w niej prawa federalne Kanady bez względu na kolizję norm prawnych będą miały zastosowanie do wszystkich spraw wynikających z działania Witryny lub w związku z nią. Użytkownik zgadza się również poddać wyłącznej jurysdykcji osobowej i miejscowej sądów prowincji Ontario w odniesieniu do takich spraw. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone w związku ze wszystkimi transakcjami w tej Witrynie.

Firma Milacron nie zapewnia ani nie oświadcza, że wszelkie lub dowolne Materiały i Usługi świadczone w Witrynie, lub wszelkie inne materiały lub usługi, do których kieruje Witryna, są legalne w innych jurysdykcjach lub dostępne do wykorzystania we wszystkich jurysdykcjach. Dostęp do tych Materiałów lub Usług z terytoriów, gdzie są one niezgodne z prawem, jest zabroniony. Użytkownik akceptuje, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem miejscowym, jeśli uzyska dostęp do Witryny z innej jurysdykcji.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków i zasad użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie jest uważane za wyłączone i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Strony postanawiają, że niniejsza Umowa oraz wszelkie powiązane z nią dokumenty zostaną spisane w języku angielskim. Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient redigés en anglais.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

POZA INNYMI PRZYPADKAMI WYMIENIONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, MATERIAŁY I USŁUGI ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SĄ ZAPEWNIANE PRZEZ FIRMĘ MILACRON „W STANIE OBECNYM” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Obowiązujące przepisy prawne mogą nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika. W zakresie dozwolonym przez prawo jakiekolwiek dorozumiane gwarancje lub oświadczenia są ograniczone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Firma Milacron niczego nie zapewnia ani nie składa żadnych oświadczeń dowolnego rodzaju dotyczących witryn, usług, produktów, programów lub innych elementów oferty Osób trzecich wspomnianych w Witrynie lub dostępnych za pośrednictwem Witryny. Firma Milacron nie bierze również żadnej odpowiedzialności za wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie systemu komputerowego lub danych w wyniku uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z Witryny.

Chociaż podjęto uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia, że Witryna będzie aktualna i nie będzie zawierać żadnych błędów lub nieścisłości, firma Milacron nie zapewnia dokładności i kompletności Materiałów w Witrynie, ani nie składa żadnych oświadczeń w tej sprawie. Firma Milacron może dokonywać zmian Materiałów w Witrynie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały w Witrynie mogą być nieaktualne, a firma Milacron nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów. Firma Milacron nie gwarantuje, że wszystkie Produkty wspomniane w Witrynie będą dostępne przez cały czas. Produkty dostępne w firmie Milacron w danym momencie mogą nie być dokładnym odpowiednikiem prezentowanych i opisywanych produktów, a firma Milacron zastrzega sobie prawo do ulepszania lub zmiany wyglądu dowolnego Produktu bez założenia obowiązku zmiany lub wymiany jakiegokolwiek Produktu wytworzonego wcześniej. Firma Milacron zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości produktów.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Milacron i jej współpracowników, przedstawicieli, członków zarządu, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, kosztami i wydatkami, w tym opłatami prawnymi, które powstają w wyniku korzystania z Witryny, jej przeglądania lub pobierania z niej Materiałów, korzystania z Usług lub przesyłania Komunikatów na Witrynę, lub w związku z korzystaniem z Witryny, przeglądaniem jej i pobieraniem z niej Materiałów, korzystaniem z Usług lub przesyłaniem Komunikatów na Witrynę.

ZABEZPIECZENIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Milacron i jej współpracowników, przedstawicieli, członków zarządu, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, kosztami i wydatkami, w tym opłatami prawnymi, które powstają w wyniku korzystania z Witryny, jej przeglądania lub pobierania z niej Materiałów, korzystania z Usług lub przesyłania Komunikatów na Witrynę, lub w związku z korzystaniem z Witryny, przeglądaniem jej i pobieraniem z niej Materiałów, korzystaniem z Usług lub przesyłaniem Komunikatów do Witryny.

DODATKOWE WARUNKI I ZASADY DLA CZŁONKÓW MERLIN

Merlin® to bezpłatna usługa online dla obecnych i potencjalnych klientów Milacron/Mold-Masters. Aby móc korzystać z usługi Merlin®, należy zarejestrować się jako członek w Witrynie („Członek”). Z tytułu członkostwa nie pobiera się opłat.

Występują trzy kategorie Członków:

Członkowie poziomu pierwszego – goście: Członkowie tego typu są uprawnieni do dostępu do usługi Merlin® i korzystania z jej funkcji poza cennikami, wyceną, generowaniem rysunków i składaniem zamówień online. Aby stać się Członkiem Gościem, należy wypełnić i przesłać elektronicznie formularz rejestracyjny zgodnie ze wskazówkami i przekazać aktualne, pełne i prawdziwe informacje. Ponadto należy zapoznać się z Regulaminem Milacron i zaakceptować go.

Poziom drugi – pełnoprawni członkowie: Członkowie tego typu mają prawo dostępu do wszystkich funkcji Merlin® i ich wykorzystania, co obejmuje także cenniki, wyceny, generowanie rysunków, jednak nie mogą składać zamówień on-line. Członkami poziomu drugiego – pełnoprawnymi członkami mogą zostać tylko te firmy, które są aktualnymi klientami Milacron. Aby stać się Członkiem poziomu drugiego – pełnoprawnym członkiem, należy wypełnić i przesłać odpowiedni elektroniczny formularz rejestracyjny zgodnie ze wskazówkami i przekazać aktualne, pełne i prawdziwe informacje. Ponadto należy zapoznać się z Regulaminem Milacron i warunkami cenowymi firmy i zaakceptować te przepisy.

Poziom trzeci – pełnoprawni członkowie: Członkowie tego typu są uprawnieni do dostępu do usługi Merlin® i korzystania z jej funkcji wraz z cennikami, wyceną, generowaniem rysunków i składaniem zamówień online. Pełnoprawnymi członkami mogą zostać tylko te firmy, które są aktualnymi klientami Milacron oraz upoważnione osoby. Aby stać się Pełnoprawnym członkiem, konieczne jest wypełnienie przez przedstawiciela danej organizacji upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego zgodnie ze wskazówkami i przesłanie go do nas oraz przekazanie aktualnych, pełnych i prawdziwych informacji. Ponadto należy zapoznać się z Regulaminem Milacron, Warunkami cenowymi i warunkami składania zamówień i zaakceptować te przepisy.

Zgłoszenie o zostanie Członkiem Gościem lub Pełnoprawnym członkiem zostanie rozpatrzone przez firmę Milacron w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia, a jeżeli zgłoszenie zostanie przyjęte, Członkowi pocztą elektroniczną wydane zostaną wnioskowane loginy (login) i hasła (hasło). Firma Milacron zastrzega sobie prawo do unieważnienia Członkostwa w każdej chwili, jeśli Członek nie przestrzega niniejszych Warunków i Zasad użytkowania.

Korzystanie z usługi Merlin® przez każdego Członka będzie podlegało następującym dodatkowym zasadom i warunkom:

Obowiązki Członka: Członek zobowiązuje się powiadomić Milacron o wszelkich: (i) zmianach w zakresie informacji podanych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym Członka i/lub (ii) o przypadkach nieuprawnionego korzystania z jego konta członkowskiego. Członek potwierdza, że jest całkowicie odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich loginów i haseł oraz wszelkich czynności wykonywanych przy użyciu konta członkowskiego. W przypadku, gdy przedstawiciel Członka nie jest już upoważniony do reprezentowania Członka lub Członek chce dodać dodatkowych przedstawicieli, wystąpi on o dokonanie takich skreśleń i uzupełnień, wysyłając wiadomość e-mail do Milacron pod adres: [email protected] ze szczegółami wniosku. Zmiany zostaną zastosowane dopiero po potwierdzeniu takiej zmiany przez firmę Milacron w zwrotnej wiadomości e-mail wysłanej do Członka.

Projektowanie i konfigurowanie produktów: Z zastrzeżeniem wszelkich określonych tutaj gwarancji na Produkty, firma Milacron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkty, które nie spełniają potrzeb danego Członka. Jeśli Członek nie ma pewności, czy określony projekt lub konfiguracja są odpowiednie, przed złożeniem zamówienia na taki Produkt powinien skontaktować się z firmą Milacron i porozmawiać o tym z przedstawicielem handlowym.

DODATKOWE WARUNKI

Ponadto wszystkie wyceny i zamówienia na produkty będą podlegać standardowym warunkom i zasadom firmy Milacron określonym w powiązanych dokumentach (Warunki cenowe, Warunki cenowe i warunki składania zamówień, Warunki płatności), które będą okresowo udostępniane członkom do wglądu.